สมัครสินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สมัครสินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

คุณสมบัติของ UOB I-Cash

  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ประเภทของผู้สมัคร

พนักงานประจำ

เจ้าของกิจการ

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

                                            อายุ 20-60 ปี

  รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท ขึ้นไป

20,000 บาทขึ้นไป

  อายุการทำงาน

1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

เจ้าหน้าที่บริษัท
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคล 
UOB I-Cash

1.1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
(ต่อปี)

 

รายได้ต่อเดือน (บาท)

อัตราดอกเบี้ย*

พนักงาน
ประจำ

15,000-30,000

MRR+20.24%**  (27.99%)

30,001-50,000

MRR+17.24%**  (24.99%)

50,001-100,000

MRR+14.24%**  (21.99%)

>100,000

MRR+12.24%**  (19.99%)

เจ้าของ
กิจการ

20,000-50,000

MRR+20.24%**  (27.99%)

>50,000

MRR+17.24%**  (24.99%)


*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )
**MRR ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 7.75%

1.2. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

ไม่มี

1.3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด (ถ้ามี)

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% คูณยอดคงค้าง ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงิน จนถึงวันปิดบัญชีหารด้วย 365

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

2.1 ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินอนุมัติ

3. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่มี

3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 

จุดรับชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เช็คทางไปรษณีย์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หักบัญชีธนาคารยูโอบี 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง * (www.uob.co.th) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม