สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

จุดเด่น

1.  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

2.  ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

3.  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4.  ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

5.  ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดกานเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือนเลือกได้
ผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 15.99% 17.99% 20% 12, 18,


24, 36,


48, 60
80,0001 - 240,000 บาท 21% 22% 24%
20,0001 - 80,000 บาท 25% 26% 26%
10,000 - 20,000 บาท 25% 26% 26% 12, 18, 24

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี payroll รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ย

เงินต้น

60 งวด

48 งวด

36 งวด

24 งวด

18 งวด

12 งวด

อัตราดอกเบี้ย 16 %

1,500,000

36,480

42,520

52,740

73,450

94,290

136,100

1,000,000

24,320

28,350

35,160

48,970

62,860

90,740

500,000

12,160

14,180

17,580

24,490

31,430

45,370

400,000

9,730

11,340

14,070

19,590

25,150

36,300

300,000

7,300

8,510

10,550

14,690

18,860

27,220

อัตราดอกเบี้ย 21 %

240,000

6,500

7,440

9,050

12,340

15,660

22,350

200,000

5,420

6,200

7,540

10,280

13,050

18,630

100,000

2,710

3,100

3,770

5,140

6,530

9,320

อัตราดอกเบี้ย 25 %

80,000

2,350

2,660

3,190

4,270

5,380

7,610

50,000

1,470

1,660

1,990

2,670

3,360

4,760

20,000

590

670

800

1,070

1,350

1,910

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี พนักงานประจำ

ดอกเบี้ย

เงินต้น

60 งวด

48 งวด

36 งวด

24 งวด

18 งวด

12 งวด

อัตราดอกเบี้ย 19 %

500,000

12,980

14,960

18,330

25,210

32,150

46,080

400,000

12,720

11,970

14,670

20,170

25,720

36,870

300,000

12,470

8,980

11,000

15,130

19,290

27,650

อัตราดอกเบี้ย 22 %

240,000

6,630

7,570

9,170

12,460

15,780

22,470

200,000

5,530

6,310

7,640

10,380

13,150

18,720

100,000

2,770

3,160

3,820

5,190

6,580

9,360

อัตราดอกเบี้ย 26 %

80,000

2,400

2,700

3,230

4,310

5,420

7,650

50,000

1,500

1,690

2,020

2,700

3,390

4,780

20,000

600

680

810

1,080

1,360

1,920

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี เจ้าของกิจการ

ดอกเบี้ย

เงินต้น

60 งวด

48 งวด

36 งวด

24 งวด

18 งวด

12 งวด

อัตราดอกเบี้ย 20 %

500,000

13,250

15,220

18,590

25,450

32,390

46,320

400,000

10,600

12,180

14,870

20,360

25,910

37,060

300,000

7,950

9,130

11,150

15,270

19,430

27,800

อัตราดอกเบี้ย 24 %

240,000

6,500

7,440

9,050

12,340

15,660

22,350

200,000

5,420

6,200

7,540

10,280

13,050

18,630

100,000

2,710

3,100

3,770

5,140

6,530

9,320

อัตราดอกเบี้ย 26 %

80,000

2,400

2,700

3,230

4,310

5,420

7,650

50,000

1,500

1,660

2,020

2,700

3,390

4,780

20,000

600

680

810

1,080

1,360

1,920

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทย
  • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ อายุ 22-60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้)
สำหรับเจ้าของกิจการ
  • สัญชาติไทย
  • อายุ ตั้งแต่ 22-65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  • มีรายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
  • ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี