บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

krungsri personal Credit card

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา


ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
 • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

ช่องทางเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร

 • เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

Krungsri Online

Krungsri Online

รายละเอียด

โทร 1572

โอนง่าย... อยู่ที่ไหนก็ได้เงิน แค่โทร 1572

รายละเอียด

ตู้ ATM

ตู้ ATM

รายละเอียด

ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา

สิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

หมายเหตุ * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด
กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
เอกสารประกอบการสมัคร

           กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

          กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ตารางอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดอกเบี้ย/ค่าบริการ/ค่าปรับ/ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ
  1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงสุด 28% ต่อปี

        1.1 ดอกเบี้ย (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

เงินต้นส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท

28% ต่อปี

เงินต้นส่วนตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท

26% ต่อปี

เงินต้นส่วนตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท

25% ต่อปี

เงินต้นส่วนตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

22.99% ต่อปี

        1.2 กรณีผิดนัด

28% ต่อปี

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียด อัตราค่าบริการ
1.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  

- ค่าอากรแสตมป์

ไม่มี
2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น  
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 

- ชำระผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ บัญชีอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1572 ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri Online เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ)

ไม่มี

- ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก

 

- จุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)

15 บาทต่อรายการ
(รวม VAT)

- ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด)

10 บาทต่อรายการ
(ไม่รวม VAT)

- เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด)

10 บาทต่อรายการ
(รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน

 
 • ค่าใช้จ่ายกรณีหักบัญชีไม่ผ่าน
ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
ไม่มี
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี
 • ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี